zaterdag 28 juni 2014

Keuzes maken voor onze burgers

De week begon natuurlijk met de kermis in Deurne. Mooi weer en gezellige drukte. Daar kwam nog bij het mooie resultaat van het Nederlands voetbal elftal op de WK in Brazilië. De hele kermis kleurde oranje. Maar het was vooral een week vol politiek. Gesprekken met organisaties en vrijwilligers over verschillende toestanden waar ze mee te maken. En natuurlijk de voorbereiding van de raadsvergadering van a.s. dinsdag 1 juli 2014. Een belangrijke vergadering omdat in deze vergadering de richting bepaald wordt voor de begroting 2015. Dit doen we aan de hand van "De kaderbrief 2014". Hierin kunnen we lezen dat er voor Deurne opnieuw een bezuinigingstaakstelling nodig is voor een sluitende meerjarenbegroting. Deze taakstelling bedraagt 1,3 miljoen euro.

Dit betekent opnieuw dat er keuzes gemaakt moeten worden en afhankelijk van die keuzes onze burgers in meerdere of mindere mate geraakt worden. Vorige week heb ik uitgebreid stil gestaan bij de effecten van grondprijsverlagingen. Als we hiervoor kiezen dan zullen we een extra verlies moeten nemen in de grondexploitatie van pak hem beet 1,5 tot 2 miljoen euro. Dat betekent dat we daarvoor nog eens extra moeten bezuinigingen en zaken verder moeten versoberen zoals onze bibliotheek, het zwembad of ondersteuning van verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Daar zullen we a.s. dinsdag tijdens de raadsvergadering dan ook zeker bij stil staan en onze visie op geven. Deze visie is geënt op de eerste van de 7 principes uit onze campagne "Meer samenleving en minder overheid". De berichtgeving over de bibliotheek is de laatste twee weken volop aan de orde geweest. Twee weken geleden heb ik daar mijn blog nog aan besteed. Aanstaande dinsdag zal er duidelijkheid moeten komen en wij zullen een amendement indienen om deze duidelijkheid te verkrijgen. Dan kunnen onze burgers zien waar voor gekozen wordt.

Deze duidelijkheid ontbreekt ook bij de bewoners van de Zeilbergsestraat waar bomen gerooid gaan worden. De riolering wordt deze zomer vervangen en de weg wordt flink aangepakt. In het "oude college" was reeds het besluit genomen om alle bomen te rooien, maar het "nieuwe college" heeft dit besluit aangepast en laat verschillende bomen staan. Deze bomen hebben veel te leiden bij alle werkzaamheden die er plaats gaan vinden met een grote kans dat een aantal jaren later deze alsnog gerooid moeten worden. Dit is een typisch voorbeeld van geld verknoeien, zeker als we het nu veel efficiënter in 1 keer kunnen doen. Daarnaast gaat voor ons de veiligheid boven alles en dus ook boven bomen. Voor het straatbeeld is het veel beter als we nieuwe bomen van gelijke leeftijd en hoogte plaatsen met voldoende afstand om de veiligheid van met name de langzaam verkeer deelnemers sterk te verbeteren. Zo hadden de buurtbewoners het ook begrepen maar nu blijkt dat het toch anders wordt uitgevoerd. Daarom zullen we een motie indienen om duidelijkheid te verkrijgen. Alle betrokken partijen zullen dan duidelijkheid verkrijgen en weten welke keuzes er worden gemaakt voor onze burgers.

Aanstaande dinsdag op de raadsvergadering worden er dus weer belangrijke keuzes gemaakt voor het komend jaar en de komende vier jaar. Na de zomervakantie komen er nog volop zaken aan de orde waar (moeilijke) keuzes gemaakt moeten worden zoals:
Hoe gaan we om met ons vastgoed en in het bijzonder de gemeenschapsaccommodaties?
Hoe gaan we verder met het Cultuur Centrum?
Hoe gaan we verder met het parkeerbeleid en de parkeergarage?
Hoe stellen we het nieuwe subsidiebeleid op?
Hoe regelen we de transities (jeugdzorg, participatie en wmo) en zorgen we ervoor dat de zorg daar komt waar die ook moet komen?
Hoe houden we in de toekomst een zwembadvoorziening voor Deurne?

De CDA fractie schroomt niet om in al deze vraagstukken en de velen anderen, keuzes te maken. Echter dat willen we alleen maar doen op basis van de inhoud om zodoende de juiste afwegingen te kunnen maken. Daarbij vinden wij het belangrijk te weten wat onze burgers ervan denken. Hoe de dagelijkse praktijk is in plaats van alleen de theorie. Voor elke raadsvergadering houden we daarom al jaren standaard een openbare fractievergadering. Die kondigen wij aan in het Weekblad voor Deurne en op onze website. U bent daar welkom, om mee te praten, mee te denken, ideeën voor te leggen die wij in onze rol als volksvertegenwoordigers mee kunnen nemen in de keuzes die we zullen maken in het belang van onze burgers van Deurne. Aanstaande maandag houden we onze openbare fractievergadering in Asteffekan, Visser 27 om 20:30 uur. U bent van harte welkom.