maandag 11 april 2016

Wijkscans nader bekeken!


Afgelopen donderdagavond 7 april 2016 organiseerde de wijkraad St. Jozefparochie haar jaarvergadering en had diverse onderwerpen geagendeerd. Zo werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van het waterbeheer in relatie tot milieu en klimaatverandering. De aanwezigen werden hierbij verrast door de opmerking dat er beleid ontwikkeld wordt waarbij burgers subsidie kunnen verkrijgen voor verbeteringen rondom huis die bijdragen aan milieu verbeteringen. Vervolgens sprak
initiatiefnemer Martien Bots over de plannen op de Vlaas om daar een zonnepanelen veld te ontwikkelen die natuurlijk netjes in de omgeving wordt opgenomen. Er wordt nu hard gewerkt aan de uitwerking en berekeningen zodat straks naar geïnteresseerden ook concreet informatie verstrekt kan worden over kosten van afnemen van zonnepanelen, terugverdientijd etc. Geïnteresseerden kunnen dan een goede afweging maken of het interessant is te investeren in zonnepanelen. De organisatie heeft zich wel verbaasd over de politiek die opdracht heeft gegeven de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed te onderzoeken omdat hier door de organisatie al uitgebreid met de gemeente over is gediscussieerd en de gemeente daarin geen enkel heil zag. Verder bleek ook dat eventuele huisvesting van de scouting in verband met vervuilde grond nog verder onderzocht moest worden.

Vervolgens werden de wijkbeheerders voorgesteld en kregen de aanwezigen de wijkscan St. Jozefparochie uitgereikt. Dit leidde tot de nodige reacties. Meer omdat het A4’tje dat uitgereikt werd slechts een opsomming van verenigingen gaf en enkele aandachtspunten. Vervolgens bleek de scan diverse foutjes te bevatten zoals de verkeerde politie contactpersoon en de vernoemde Willibrordus kerk die toch echt niet in de St. Jozef ligt. Dat is nog steeds de St. Jozefkerk. Ook bij de evenementen moest ik constateren dat het evenement Heilight Parade dat al 10 jaar bestaat in de Hei en waarbij ruim 120 zeer betrokken vrijwilligers in de weer zijn om voor ruim 4500 tot 5000 bezoekers vanuit Deurne en de regio een geweldige avond te organiseren simpelweg niet vernoemd staat. Enkele aanwezigen merkte op dat ze de betreffende A4 completer in nog geen 10 minuten zelf hadden kunnen produceren. Na de vragen vanuit het publiek was wel overduidelijk dat het huiswerk nog echt gedaan moest worden.

Als voorzitter van de gymnastiek en turnvereniging KDO Deurne ben ik vervolgens op zoek gegaan of we als vereniging ook vermeld staan. Immers als het bijvoorbeeld gaat om bewegen voor ouderen en dergelijke dan is KDO Deurne een partner bij uitstek om maatschappelijk een rol van betekenis te spelen die breder is dan alleen jeugd de gymnastiek en turnkunst bij te leren. Maar helaas in geen van de wijkscans kon ik daar verder iets over terugvinden.

Hoe zat het ook alweer met die wijkscans. Op 25 maart 2015 werden in de commissie samenleving de ervaringen gedeeld van het opzetten van de pilot wijkscans voor Liessel en Zeilberg. En op basis van die ervaringen zou vervolgens inhoud gegeven worden aan het samenstellen van de overige 10 wijkscans. Zo constateerde men in Zeilberg dat de mensen pas na de bijeenkomst Meet & Match
doorhadden wat er van hun verwacht werd en vroegen bewoners van de Zeilberg om een tweede bijeenkomst. Ook was duidelijk dat vooral traditioneel georganiseerde verenigingen zoals de KBO aanwezig waren maar dat de jeugd en sportverenigingen maar moeilijk bereikt konden worden.

Je zou zeggen voldoende zaken om van te leren om voortvarend de volgende 10 wijkscans op te pakken. De wijkscan moet eigenlijk de huidige situatie vastleggen waarbij duidelijk wordt welke netwerken er zijn en vanuit de te inventariseren sterkten en zwakten van een dorp of wijk keuzes te kunnen maken welke netwerken verder opgezet moeten gaan worden om zo de leefbaarheid van een dorp of wijk voor de toekomst te borgen. De opdrachtnemer gaat hiervoor een ‘offerte’ opstellen. Op 9 december 2015 wordt de stand van zaken opnieuw besproken. Uit de reacties van de commissie kan opgemaakt worden dat de wijkscans summier en incompleet zijn.

Met het argument dat het een eerste opzet is en dat er de tijd voor genomen moet worden om het verder te ontwikkelen dan krijg ik toch de rillingen over mijn rug. Want als de inventarisatie al niet compleet is of te summier wat moet er dan verwacht worden van het beleidsplan waar de raad straks pas aan zet is? En wat moeten we verwachten van de ‘offerte’ die door opdrachtnemer op basis hiervan zal worden opgesteld om uitvoering aan dit beleidsplan te geven?

Zo zou je bijvoorbeeld voor de Wijkscan van de St. Jozefparochie toch inzicht willen hebben of er bijvoorbeeld meer overlast door jeugd is dan in andere wijken vanwege de aanwezigheid van het scholenvierkant. En hoe zit het met de verkeersoverlast vanwege deze specifieke onderwijs voorzieningen die in deze wijk compleet zijn geconcentreerd? Dat het Hofke van Marijke bij de speerpunten staat is voor de wijk geen verrassing. Hierover wordt in de wijk al ruim twee jaar overlegd en gewerkt om een transitie tot stand te brengen en heb je geen interviews nodig om dit vast te stellen. Ik vraag me af hoeveel geld die wijkscans eigenlijk gekost hebben en of die kosten te verantwoorden zijn voor de opgeleverde scans. Dit onderwerp liet uiteindelijk bij de aanwezigen meer vraagtekens achter dan er van tevoren waren.

Natuurlijk kwamen er diverse andere onderwerpen aan de orde. In de krant hebben we kunnen lezen over een burgerinitiatief inzake de situering van het fietspad bij het bedrijf Knapen Trailers. Vanuit de expertise van de wijkraad werd kundig uitgelegd dat de gekozen oplossing veruit de beste en veiligste is. Immers het fietspad ligt 10 meter uit de bocht en valt dus niet onder de regel “recht door op dezelfde weg gaat voor” waarbij vrachtwagenchauffeurs die de bocht nemen door de bomen een fietser over het hoofd kunnen zien met alle gevolgen van dien. En daarnaast moet een vrachtwagen die vertrekt bij Knapen trailers altijd voorrang geven aan het fietspad omdat een uitrit ALTIJD voorrang moet geven aan al het verkeer alvorens vanuit de uitrit de weg op te rijden. Dus diegene die denken dat vrachtwagens voorrang hebben op het fietspad komende vanaf het terrein van Knapen trailers hebben het helemaal mis. Ben benieuwd wat er nu weer bedacht gaat worden. Ook bij de
Katoenstraat stond men even stil omdat hier nu voor een waarschijnlijk niet veel voorstellende vervuiling opnieuw vertraging is opgelopen en de bewoners inmiddels alweer 8 jaar tegen een puinzooi aankijken terwijl de politiek duidelijk heeft aangegeven dat als er binnen 1 jaar geen uitzicht was op verkoop van de kavels voor kleine ondernemers alles gesloopt zou worden en het terrein met veel Deurne KOEK ingericht zou worden als speelweide en een geluidswal zou worden opgericht om geluidsoverlast van de trein tegen te gaan. Het wordt hoog tijd dat de Katoenstraat nu eens een fatsoenlijk aangezicht krijgt.

vrijdag 1 april 2016

Heeft Helenaveen toekomst?


Afgelopen dinsdagavond organiseerde het Ondernemerscafe Helenaveen een politieke avond met natuurlijk als onderwerp de leefbaarheid en de toekomst van Helenaveen. In het lokale blad was de avond aangekondigd met toekomstige krantenkoppen waaruit de bedreigingen voor Helenaveen meer dan duidelijk bleken. Aan tafel waren drie Helenaveense volksvertegenwoordigers
uitgenodigd: Josanne de Graaf, CDA Deurne, Wim Luijten, DOE! en Helm Verhees, DeurneNu. De laatste had echter laten weten aan de organisatie er niet of zeker niet tijdig te kunnen zijn. Presentator van de avond Peter van Dijk vroeg zich hard op af “wat een gekozen volksvertegenwoordiger van Helenaveen nou belangrijker kon vinden dan hier vanavond aanwezig te zijn om over belangrijke onderwerpen voor Helenaveen mee te discussiëren.

Het eerste onderwerp wat aangekaart werd ging over grondprijzen. Het CDA Deurne heeft altijd geageerd tegen het verlagen van de grondprijzen om daarmee de verkoop als overheid proberen te stimuleren. De differentiatie naar kerkdorpen is nog goed te beargumenteren maar de grondprijs verlaging die in totaal voor de burger 1,5 tot 2 miljoen euro aan verlies betekent is een totaal verkeerde stap. Lees hierover meer in mijn blog van juni 2014. Dit verlies wat we in de grondexploitatie hebben moeten nemen betekent direct dat daardoor minder geld beschikbaar is voor andere belangrijke zaken. Neem nou het feit dat de vloer van de Gouden Helm voor gymnastiek is afgekeurd. De kinderen moeten vervolgens met de bus naar Neerkant voor hun gymles. Ouders worden onzeker of dit het begin is van het op termijn misschien zelfs wel verdwijnen van de basisschool. En als dat werkelijkheid zou worden dan ziet de toekomst er voor Helenaveen niet best uit. Voor pak ‘m beet 10 tot 15.000 euro ligt er een nieuwe vloer en wordt de onduidelijkheid direct weggenomen. Maar daar moet uitgebreid over gesproken worden. Mijn
mening is, morgen die vloer opknappen, rekening betalen en zorgen dat de kinderen weer snel hun gymlessen kunnen hervatten in de Gouden Helm. Als de leefbaarheid van onze dorpskernen hoog in het vaandel staat dan moet er mijn inziens ook naar geacteerd worden.

Dat wil trouwens niet zeggen dat voor Helenaveen dan direct alle zorgen in de prullenbak kunnen verdwijnen. Integendeel de opgave om een dorpskern leefbaar te houden voor de toekomst is een fikse opgave. Ik sprak aan het begin van deze avond nog met een opgeschoten tiener uit Helenaveen. In dit gesprek kwam naar voren dat ze het helemaal niets vond dat wonen in Helenaveen. Maar haar ouders en opa en oma waren verbonden met Helenaveen, terwijl zij haar vriendinnen heeft in Deurne, ver moet fietsen naar school en in haar ogen alleen maar nadeel ondervond omdat er ook niet echt iets aan sport gedaan kon worden en het dansen ook al gestopt wordt. En iedereen weet dat de jeugd voor de toekomstige leefbaarheid van Helenaveen van groot belang is.

Helenaveen kent een grote samenhorigheid en dat is absoluut haar kracht. Uit het verhaal van de tiener blijkt dat deze kracht absoluut nodig is. Eilandjes zullen verlaten moeten worden en een samenbundeling van het aanbod met de nodige die toekomstbestendig is en jong en oud aantrekt. Samenwerken is zonder meer de sleutel om het juiste antwoord te vinden en creatief denken noodzakelijk om een aanbod voor jong en oud te bieden die er voor zorgen dat wonen en werken in Helenaveen aantrekkelijk blijft. En de gemeente moet hier in ondersteunen en helpen.

Natuurlijk kwamen er ook zaken aan de orde als de zeer slechte toestand van de Soemeersingel en de Mariapeel waar Staatsbosbeheer als “een olifant door de porseleinkast loopt” en meer vernield dan iedereen lief is. Het is niet uit te leggen dat het beste stuk van de Soemeersingel aangepakt wordt, de zeer gevaarlijke weggedeelten onaangeroerd blijven liggen. CDA’er Jan van der Zwaan en ook Helenavener, kaartte de slechte toestand al ruim vier jaar geleden in de raad aan maar werd toen nog weggehoond door verschillende raadsleden: “hoe hij het in zijn hoofd haalde om dit bespreekbaar te maken, dat kost miljoenen, het is beter als de weg zo blijft dan wordt er ook niet zo hard gereden”. Het is toch goed dat we als raad nu geld hebben vrijgemaakt om te onderzoeken wat we kunnen doen met de Soemeersingel. We wachten de uitkomst van het onderzoek gespannen af. Een ding is zeker, echte gevaarlijke stukken moeten direct aangepakt worden en betaald worden uit het wegenbudget waar geld is voor calamiteiten onderhoud.

De avond werd afgesloten met de conclusie dat het ook niet allemaal kommer en kwijl is in Helenaveen en dat is zonder meer een terechte conclusie. Het groene dorpsgezicht met de mooie Helenavaart, de zorg coöperatie, de Peelbascule, het CPO project, De Gouden Helm en de basisschool als sociaal maatschappelijk verbindende kern en de vele enthousiaste vrijwilligers. Een mooie basis om van daaruit te blijven strijden voor de leefbaarheid in Helenaveen.  

zaterdag 26 maart 2016

De balans halverwege de periode


Het is alweer even geleden dat ik de pen ter hand nam en een blog schreef. Flinke veranderingen in het werk met meer verantwoordelijkheden in combinatie met vrijwilligerswerk voor KDO Deune en de Heilight Parade heeft me even de tijd ontnomen om stil te staan bij de zaken in Deurne en die toe te vertrouwen aan het papier. Op 21 maart 2018 wordt er weer gestemd voor de
gemeenteraad. Halverwege de huidige periode is het goed om de balans tussentijds op te maken. Na een teleurstellende uitslag in 2014 is het CDA Deurne voor het eerst na velen jaren gestart in de oppositie. In dat jaar waarin het CDA Deurne op bescheiden wijze haar 40 jaar jubileum heeft gevierd is een actieve fractie bestaande uit 4 raadsleden, 6 burgercommissieleden en 6 steunfractieleden aan de slag gegaan. Nieuwe jonge fractieleden samen met de ervaren fractieleden hebben de nieuwe ingeslagen koers verder invulling gegeven. Deze koers is gebaseerd op de burger centraal te stellen. Ten slotte ben je niet voor niets als volksvertegenwoordiger gekozen.

Wat houdt dit dan concreet in. Een zwaar afgeslankte bieb in het Cultuurcentrum hebben we proberen te voorkomen omdat we overtuigd zijn dat een dorp als Deurne een volwaardige Bieb verdiend. De aanpak om van het Cultuurcentrum een gemeenschapsaccommodatie te maken die het voortbestaan van Den Draai, ’t Hofke van Marijke en het Gerardushuis gaat beconcurreren is niet onze keuze. Wij hebben voorgesteld om met een groter cultuurbudget de synergie tussen CCD, Bibliotheek, VVV, DMG, Harmonie en ook de Wieger een echte kans te geven om de investering van 7 miljoen in het pand niet tot een tweede drama te laten verlopen. De Wieger verkeert in
noodweer. Wanneer maken we nu eindelijk eens onderscheid tussen vastgoedbeheer en cultuurbeleid? Cultuurgeld reserveren om er vervolgens vastgoed mee overeind te houden betekent dat je de cultuursector en dus onze burgers een worst voorhoudt die er niet is.

We hebben de afgelopen jaren gevraagd om actie bij het groenonderhoud. Het aanzien van onze Deurnese straten, fietspaden en voetpaden is in de afgelopen jaren flink bergafwaarts gegaan. Nu eindelijk een amendement ingediend is door de huidige coalitie van DOE!, DeurneNu en VVD Deurne staat het op de agenda. De vraag is alleen of er dan ook echt doorgepakt gaat worden!

De aanpak van het buitengebied is zoveel mogelijk gebaseerd op een stand-still. Al twee jaar lang ligt de ontwikkeling in de agrarische sector stil terwijl kwaliteitsverbetering van ons milieu vraagt om actie. Met de door de coalitie opgelegde geurverordening zullen we geen meter vooruitgang boeken en als we vinden dat het stinkt dan wordt het met deze keuze niet beter. Wel zullen door deze regels velen burgers aanlopen tegen beperkingen vanuit de omgekeerde werking en zien ze plannen als het realiseren van een kinderopvang of andere nieuwe bedrijfsactiviteiten verzanden in regels en procedures die alle enthousiasme weer tot op de bodem afbreekt. Ook weten we dat door opstapeling van regelingen verschillende burgers in ons buitengebied in een illegale situatie terecht zijn gekomen. We hebben een motie ingediend om dit op te pakken en niet te laten verworden tot individuele zaken die op basis van willekeur verder worden afgehandeld. We hebben de motie aangehouden in afwachting van de toegezegde behandeling in de commissie. De vraag is of er doorgepakt gaat worden.

De aanpak van de leegstand van het centrum is een urgente zaak. Een motie om proef te draaien met gratis parkeren is naar de prullenbak verwezen. Bang om een vergaande beslissing te nemen.
We praten blijkbaar liever over onze problemen dan dat we er iets aan doen. Het is goedkoper om een via internet besteld pakketje thuis gestuurd te krijgen dan een cadeau te kopen in ons eigen centrum. Het CDA Deurne durft zo’n keuze wel te maken. Maar goed blijkbaar geven we dat geld liever aan het overeind houden van een gedateerde school. Daarmee zeggen we niet dat alle historische waarden zomaar gesloopt mogen worden. Tuurlijk niet! Waardevolle objecten zullen we goed moeten bewaren voor het nageslacht. Maar als we het centrum laten verloederen zoals het monumentale pand aan de Lindelaan dan heeft het overeind houden van een gedateerde huishoudschool ook niet veel waarde meer.

Onverstandig vinden we ook het verlagen van de grondprijzen op de wijze zoals dat nu gedaan is. De verkopen zijn er nauwelijks door beïnvloed maar we hebben wel het verlies in moeten boeken wat inhoudt dat we bij andere zaken die hoognodig zijn, te horen krijgen: we hebben control maar we moeten nog zuinig zijn en er is nog geen ruimte om te investeren.

Wij vinden dat de rode loper echt uitgerold moet worden voor onze ondernemers in Deurne. Maar we lezen in de krant alleen maar gerechtelijke procedures en we horen van ondernemers zelf dat het vertrouwen in het gemeentelijke bestuur diep gezonken is. Het wordt tijd om weer een “accountmanager” aan te nemen die vanuit de gemeente de contactpersoon is voor onze ondernemers. Die begrijpt dat ondernemen niet kan als elke keer de spelregels worden veranderd. Die samen met de ondernemers denkt in kansen en zoekt naar mogelijkheden om positieve ontwikkelingen mee te stimuleren. Daar zullen we meteen achter staan.

Communicatie is troef! Klantvriendelijkheid staat op 1. En toch moeten onze burgers lezen in de krant dat de verpleegsterflat vol gezet wordt met 100 arbeidsmigranten en de raadsleden waren niet eens geïnformeerd voor de behandeling van de notitie arbeidsmigranten in november 2015 over dit initiatief dat al door het college in juni 2015 met de betreffende ondernemer was
besproken. Blijkbaar was het beter dat we niet van dit initiatief wisten. We hebben er afgelopen raadsvergadering vragen over gesteld. De vragen werden niet beantwoord dat wordt op papier gedaan. Net als eerder een verzoek om dit in de commissie te bepreken wat ook door een meerderheid werd afgewezen krijg je sterk het gevoel dat het publieke debat blijkbaar gemeden wordt. Je rol als volksvertegenwoordiger wordt zo wel heel moeilijk gemaakt.

Als laatste worden we verrast met de melding dat er miljoenen over zijn in het zorgbudget. Vervelende keukentafelgesprekken hebben er plaatsgevonden met de mededeling dat de zorg minder wordt en dat de naaste omgeving meer op moet knappen want de overheid kan dit niet betalen. En dan miljoenen overhouden melden met de opmerking dat er efficiënt gewerkt is, zal voor vele ouderen die zorg nodig hebben en er om hebben moeten vechten om er nog iets van te behouden, als pure diefstal ervaren. We kunnen ze daar geen ongelijk in geven.

Met deze ervaringen in de afgelopen twee jaar en daarbij ook zelf goed in de spiegel kijkend kunnen we niet anders concluderen dat een nieuwe politiek waarin de burger centraal staat heel hard nodig is. Alleen maar handelen vanuit een coalitieakkoord is te smal als je niet open staat voor goede ideeën van buiten of minderheidsstandpunten. De burger moet op de overheid kunnen vertrouwen en dat betekent dat spelregels veranderen gedurende de wedstrijd onacceptabel is. Alleen met echt transparant handelen en doen wat je zegt kan het vertrouwen in de politiek weer stijgen. Het CDA Deurne zal daarom haar nieuwe koers waarin de burger centraal staat verder voortzetten en wel de dialoog opzoeken om de juiste keuzes te kunnen maken waar we met zijn alle beter van worden.

maandag 16 november 2015

Politiek Doolhof Deurne

Op 5 november 2015 schrijft het Eindhovens Dagblad over het Deurnese geurplan en het (politieke) doolhof. Journalist Rob de Bruyn schrijft over “venijnige politici”, “wel of niet willen begrijpen”, “bezorgde burgers”, “boeren andere discussie” en “hoongelach en frustraties”.

Twee commissievergaderingen is er gesproken over de nieuwe geurnormen in Deurne. De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2014 een aanhoudingsbesluit genomen ter voorbereiding van de nieuw geurverordening en daarmee worden alle eventuele aanvragen voorlopig tegengehouden in afwachting van deze nieuwe geurverordening. Daarbij was afgesproken dat er, indien mogelijk, gebieden vrij gegeven zouden worden. Het zogenaamde afpellen. Na 6 weken was de eerste afpelling beloofd en die kwam. Een vijftal objecten werden vrij gegeven en voor de rest bleef het aanhoudingsbesluit voor heel de gemeente Deurne gelden. Na een tweede afpelling werd in juli de derde afpelling voorgelegd waarbij aanvragen die milieuneutraal of verbetering met zich mee zouden brengen in behandeling genomen zouden kunnen worden. Een meerderheid van DOE!, Progressief Akkoord/Groen Links, PvdA en Transparant Deurne adviseerde in de commissie om dit niet door te geleiden naar de Raad. Een raadsmeerderheid van VVD, DeurneNU en CDA die wel vonden dat het naar de Raad kon, bleef met lege handen achter.

Ten behoeve van de behandeling van de geurgebiedsvisie en de geurverordening (waarin de normen zijn opgenomen) hebben we een beroep gedaan op de mogelijkheid van ambtelijke ondersteuning om de nodige diepgang in dit zeer complexe dossier te verkrijgen en om zodoende ook een deugdelijke afweging te kunnen maken. Het doel is immers dat we een beter woon- en leefklimaat voor onze burgers realiseren omdat natuurlijk gezondheid het allerbelangrijkste is.

Wat doet nu de geurnormen regeling? De aantal odeurs die genoemd worden in de verschillende gebieden zeggen iets over de geurbelasting die een intensieve veehouderij mag uitstoten. Dit houdt in dat er een cirkel getrokken wordt om de intensieve veehouderij en de burgerwoningen die binnen deze cirkel vallen zijn geurgevoelige (dus belaste) objecten. Hoe lager de norm, hoe groter de cirkel, hoe meer objecten als belast worden beschouwd. De dichtstbijzijnde woning binnen de cirkel zorgt ervoor dat de intensieve veehouderij “op slot” komt te zitten. Dus een intensieve veehouderij die al “op slot” zit kan niet nog meer op slot komen te zitten als de norm lager wordt en de stankcirkel dus groter. Het voorliggende voorstel zorgt ervoor dat er 50 extra intensieve veehouderijen op slot komen te zitten bovenop de 70 die al op slot zaten op basis van de geurverordening 2011.

Wat gebeurt er als een intensieve veehouderij op slot zit. Dit betekent dat deze ondernemer bij uitbreiding moet voldoen aan de nieuwe norm waarbij nog wel een 50% regeling van toepassing is. Middeling tussen oude en nieuwe norm. De ondernemer zal dus extra moeten investeren in nieuwe stallen en technologie om hieraan te kunnen voldoen. Een ondernemer heeft voorgerekend dat het 200.000 euro kost om van norm 14 naar norm 13 te komen. Deze ondernemer zou voor de nieuwe uitbreiding 1 miljoen van de bank kunnen lenen en dus is 20% benodigd voor investering in het milieu. Dat betekent dat hij met 800.000 euro investering het uiteindelijk moet gaan terug verdienen. Dat kan alleen maar bij stijgende dieraantallen.
De realiteit en de situatie in de sector zorgen ervoor dat dit voor het overgrote deel van de bedrijven onhaalbaar is en derhalve zullen ze blijven voortgaan op hun huidige vergunning. Of een andere ondernemer koopt deze op. Per saldo zal de gewenste verbetering uitblijven. Dit zien we nu ook in de gemeente Reusel-De Mierde waar ze in 2013 een nieuwe geurnorm hebben vastgelegd met 0,1 op de kern (Deurne 1 en kerkdorpen 3) en buitengebied 5 (Deurne 14). Hier is opnieuw een aanhoudingsbesluit genomen om de aanvragen stil te leggen omdat de gebruikte geurnormen geen resultaat opleveren.

Daarnaast hebben de geurnormen ook nog een ander effect waar in het voorliggend voorstel totaal geen aandacht aan wordt besteed. Het is namelijk zo dat er sprake is van de zogenaamde omgekeerde werking. Wat houdt dit nu weer in? Nou dat houdt in dat als je als burgerwoning (dus ook gestopte bedrijven, dus VAB’s) initiatieven wilt ontplooien (denk aan kinderopvang, toerisme, zorgboerderijen etc.) er afgewogen moet worden of dat wel kan in het kader van een gezond woon- en leefklimaat. Ofwel de burgerwoning zet niet alleen een intensieve veehouderij op slot maar andersom (omgekeerde werking) zorgt de norm van de intensieve veehouderij ervoor dat de burgerwoning (of VAB) ook beperkt kan worden. Hoe lager de norm, hoe groter de cirkel, hoe meer burgerwoningen in de cirkel vallen. Uit de ambtelijke ondersteuning en de kaarten die we hebben laten maken blijkt, dat maar liefst 632 objecten (woningen) extra in een stankcirkel komen te liggen. Dit betreft allemaal objecten buiten de kern van Deurne. Het CDA Deurne heeft een volks vertegenwoordigende rol voor alle burgers. Het voorstel gaat aan de omgekeerde werking totaal voorbij met als gevolg dat onzekerheid en onduidelijkheid voor ruim 600 woningen (lees gezinnen) ontstaat. Ook de beantwoording van diverse vragen die in de commissie of als raadsvragen zijn gesteld, is niet eenduidig en er is in onze ogen sprake van halve of misschien zelfs wel verkeerde informatie die verstrekt is. Met als gevolg dat er vele euro’s naar advocaten zullen gaan in allerlei procedures, bezwaren en rechtszaken en onze burgers met dit incompleet kader totaal niet geholpen worden. Dat is voor ons de reden dat we niet ingestemd hebben om dit voorstel naar de raad te laten gaan. Ook vinden we het zonder meer vreemd dat het onderzoeksbureau Arcadis in Uden een ander advies heeft neergelegd dan in Deurne, zodat een nog grotere onduidelijkheid ontstaat over dit onderwerp. Het argument “maar je kunt maar vast een stap maken en dit gewoon vaststellen” zullen ze bij de Raad van State zeker zien als een onzorgvuldig afwegingskader van de raad. Je kunt van ons niet verwachten dat we maar iets aannemen in de raad om het aan te nemen.

Wethouder Lemlijn doet vervolgens via een Raadsinformatiebrief een beroep op de raadsleden om het voorstel toch te agenderen en van de coalitiepartijen horen we dat als we niet instemmen ze het er wel doordrukken bij het agendapunt “Vaststelling agenda” op 17 november a.s. tijdens de raad, wanneer ze in meerderheid hierover kunnen beslissen. Op initiatief van de oppositiepartijen is er een extra presidium ingelast om over de agendering te spreken.


Het resultaat van de extra agenda vergadering is dat het voorstel alsnog geagendeerd wordt, omdat een of meerdere oppositie partijen om zijn gegaan. De coalitie partijen hebben toezegging gedaan om alsnog een paragraaf op te nemen over gezondheid en gezondheidsonderzoeken in de geurgebiedsvisie. De coalitie heeft zijn zin en het staat geagendeerd voor 17 november a.s. als agendapunt 9a. Echter wat blijkt, het college van B&W moet eerst dinsdagochtend hierover vergaderen omdat er een aangepast raadsvoorstel komt en dan worden pas de stukken toegestuurd. Ofwel het is nog geheel onduidelijk hoe de toezegging überhaupt verwerkt kan worden en de oppositie partijen die omgingen hebben de bekende kat in de zak gekocht.


Ik distantieer me van deze politieke praktijk omdat enerzijds het totale proces chaotisch is verlopen, anderzijds informatie onvolledig en telkens verschillend geïnterpreteerd wordt verstrekt. En nog veel erger er sprake is van manipulatie om tot agendering te komen en daarna nog maar duidelijk moet worden of de toezegging die gedaan is ook daadwerkelijk gestand kan worden gedaan. Ik vind dit koehandel. En dat is alles behalve Open en Eerlijk! Dat is alles behalve Transparant! Dat is alles behalve Zorgvuldig, (het geen voor Raad van State doorslaggevend is)! Dat is een echt politiek doolhof waarvan de burgers de dupe worden!

zondag 11 oktober 2015

Noodkreet centrum Deurne

Vier weken geleden ontvingen we als fractie een noodkreet van de winkeliers uit het centrum van Deurne. Hun prangende vraag is het betaald parkeren in Deurne af te schaffen. Een bittere noodzaak om het winkelcentrum in Deurne te helpen, aldus de vereniging van vastgoedeigenaren en ondernemers in Deurne. En ja het centrum staat er op dit moment voor de detailhandel niet best voor. Er staan zeker 33 panden leeg (9250 m2) en de verwachting is dat op korte termijn weer enkele ondernemers moeten stoppen omdat ze het niet meer kunnen bolwerken.

Al eerder hebben we in het kader van bestemmingsplan centrum en detailhandel visie de keuze gemaakt om detailhandel te beperken binnen een kleiner gebied. Een logische keuze om concentratie van winkels te krijgen die elkaar versterken. Te veel spreiding en geen samenhang zullen een centrum onaantrekkelijk maken en daarmee zullen bezoekersaantallen eerder dalen dan stijgen. In de laatste commissie behandeling hebben we dit nog eens benadrukt als een van de maatregelen die nodig zijn voor een aantrekkelijk winkelcentrum van Deurne. Maar er moet veel meer gebeuren. Parkeren is in onze ogen ook zeker een van de onderwerpen die invloed uitoefent op de aantrekkelijkheid. Uit de Retail gemeente Atlas 2015 blijkt dat binnensteden afgerekend worden op hun parkeertarief, aantal parkeerplekken en bereikbaarheid van de parkeerplekken. Dat is logisch wetende dat de huidige consument gemak, service en beleving hoog op haar lijstje heeft staan.

In de commissie vergadering hebben we geopteerd voor een pilot waarbij de parkeergarage en bijvoorbeeld het parkeerterrein tussen Kerkstraat en Molenstraat voor een bepaalde periode vrij parkeren met een blauwe kaart. Een blauwe zone is wel noodzakelijk om te voorkomen dat de plaatsen opgeslokt worden door werknemers in het centrumgebied van Deurne en dan de bezoeker van het centrum alsnog naast het net vist. VVD Deurne kondigde gisteren aan een motie in te dienen voor een pilot in december met gratis parkeren in Deurne. Dit past helemaal bij de ideeën die wij geopperd hebben en zullen deze motie dan ook zeker ondersteunen. Vervolgens moet dan uit de evaluatie blijken welk effect dit heeft gehad.

Maar alleen het parkeerbeleid aanpassen is niet voldoende. De ondernemers in het centrum van Deurne zullen zich bewust moeten zijn dat er meer nodig is. In mijn blog "Ondernemen in Centrum Deurne" van 23 mei 2014 heb ik daarin al velen voorbeelden genoemd. Gratis parkeren in de parkeergarage was er slechts 1 van.  Op al die andere gebieden moeten nog flinke stappen worden genomen, en dat noemt men "ondernemen", noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum te verbeteren. En om ondernemen mogelijk te maken is vereenvoudiging en verlichting van regels noodzakelijk en daar kan het gemeentebestuur weer bij helpen.
Bij initiatieven van ondernemers uit het winkelcentrum die met innovatieve retail concepten aan de slag willen moeten niet direct gehinderd worden door bestaande regels die wellicht al tientallen jaren oud zijn, gemaakt in een andere tijd, die niet meer aansluit bij de huidige tijd en behoeften van consumenten. Daarom een appél om onnodige regels die innovatie van winkeliers tegenwerken op te sporen en aan te pakken.
zaterdag 12 september 2015

Beslissingen nemen die goede keuzes uitsluiten


Afgelopen dinsdag 8 september 2015 stond weer de eerste raadsvergadering na het zomerreces geagendeerd. Het aantal onderwerpen was beperkt en de meest uitspringende onderwerpen betrof mestbewerking, regionale detailhandelvisie en bestemmingsplan voor boerenbondterrein.

Het onderwerp mestbewerking betreft een van de thema’s in het kader van de derde herziening bestemmingsplan buitengebied. De meningen van de verschillende fracties is divers. En daar is helemaal niets mis mee. Voor iedereen is ook duidelijk dat we wel iets moeten met het mestoverschot en de provincie heeft daar dan ook al regels voor opgesteld in de Verordening Ruimte 2014. In Deurne willen we daar dan nog graag een pakket van regels bovenop leggen. Wat dat betreft was het pleidooi van de PvdA duidelijk. Houdt de provinciale regels aan waar ik 100% mee eens ben. Als je in hoofdlijnen kijkt naar dit vraagstuk dan wil je indien er zich een initiatief aan dient voor het oprichten van een mestbewerkingsbedrijf en uit alle checks blijkt dat dit verantwoord is, geen hinder voor de burger veroorzaakt, de gezondheid van burgers niet in het geding brengt dat het dan gevestigd wordt op een plaats waar dit absoluut geborgd kan worden. Een plaats waar als het om transport van af en aanvoer voor geldt dat aansluiting op doorgaande wegenstructuur kort en tot minimale belasting voor de omgeving leidt.

In het oorspronkelijke voorstel wat nog op deurne.nl is terug te vinden stond: “In de toelichting (van bestemmmingsplan) opnemen dat medewerking aan initiatieven voor mestbewerking in stedelijk gebied en in gemengd landelijk gebied via een bestemmingsplanprocedure onderzocht kan worden.”

Tijdens de raadsvergadering ligt er een aangepast voorstel met de tekst: “2. In de toelichting opnemen dat medewerking aan initiatieven voor mestbewerking in gemend landelijk gebied, voor zover het primair agrarisch gebied betreft, via een bestemmingsplan procedure onderzocht kan worden; 3. In de toelichting opnemen dat medewerking aan initiatieven voor mestbewerking in stedelijk gebied uitgesloten wordt, “

Dit betekent eigenlijk dat er alleen maar in het Primair agrarisch gebied (voorheen LOG, Landbouw
Ontwikkelings Gebied) een mogelijkheid geboden wordt. En de grote vraag is of misschien een locatie dicht gelegen bij een snelweg met minimale tot geen overlast voor burgers vanwege de ruime afstanden niet een veel betere keuze is?  Maar ja die keuze is er nu niet meer.

Tja denk ik dan! Wat zijn we toch door allerlei bochten aan het wringen. De oorspronkelijk tekst was prima zeker als je in het laatste punt van het voorstel opneemt dat er geen wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen voor het college wat betekent dat een eventueel initiatief dus altijd in de raad besproken wordt en daar de definitieve keuze gemaakt wordt. Maar die keuze is er dus niet meer door de gewijzigde kaders in het voorstel. In het pleidooi van de VVD Deurne hoor je dan nog een liberaal geluid dat alle ruimte geboden moet worden voor een goede keuze maar ook zij stemden zonder slag of stoot in met de ver beperkende kaders in dit voorstel.
Als het doel was van sommige partijen om de kans op een initiatief van een ondernemer tot bijna 0 te reduceren dan kan ik alleen maar concluderen dat dat doel absoluut gerealiseerd wordt. Als ondernemer ben je al gedemotiveerd voordat je je initiatief ingediend hebt. Dan kun je makkelijker bij de buren in Limburg even kijken en wellicht een initiatief indienen aan de grens van Deurne in bijvoorbeeld Ysselsteyn.

vrijdag 21 augustus 2015

Onverkoopbare boederijen


In vergelijking met vorig jaar zomer waar heel sociaal en cultureel Deurne in augustus op zijn kop stond is het deze zomervakantie periode redelijk rustig gebleven na de laatste raadsvergadering op 7 juli. Die raadsvergadering blonk nog uit in met willekeur handelen van de raad (lees coalitie) maar daarna werd het stil. Met dan zo vlak voor de vakantie op de valreep de mooie boodschap dat het
college (wethouder Lemlijn) er toch in is geslaagd om met de familie Munsters tot een akkoord te komen zodat de Zuidelijke omlegging waar Deurne en de St. Jozefparochie in het bijzonder al jaren op wachten eindelijk in oktober afgerond kan worden. Goed nieuws met wel een opmerkelijke quote in het Eindhovens Dagblad op 22 juli: “Achteraf is de vraag of we als gemeente eerder de juiste toon hebben gekozen” van wethouder Lemlijn. Vele burgers weten dit al langer en die weg had al veel eerder gereed kunnen zijn met minder advocaatkosten en minder negatieve energie. Maar blijkbaar moet eerst de moeilijke weg bewandeld worden. Ander goed nieuws voor de vakantie lezen we op 25 juli in het Eindhovens Dagblad “Libema stapt in Hippisch Centrum”. De commissie en raad zal over beide onderwerpen na de vakantie nog graag het openbaar debat voeren want tot op heden heeft alles alleen achter de gordijnen plaats gevonden.

Tegelijkertijd met deze toch mooie lokale berichten komt Deurne dan toch weer in het landelijke
nieuws. Wethouder Lemlijn en enkele burgers in Liessel worden geïnterviewd door RTL Nieuws over maar liefst 49 onverkoopbare boerderijen in het buitengebied van Liessel. De uitzending krijgt de sfeer van een noodkreet van burgers die muur en muur vast zitten tussen enerzijds regelgeving en anderzijds het gebrek aan mogelijkheden van oplossingen in het huidige beleid. En daar zijn we in Deurne zelf debet aan. Provinciaal is het fenomeen “Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG)” zeg maar zoals RTL het noemde een industriegebied voor agrarische intensieve ondernemingen, allang opgeheven. Deurne hanteert dit LOG nog met de daarbij behorende regels en stelt voor om in de 3e herziening bestemmingsplan buitengebied het voormalige LOG een klein beetje aan te passen qua grenzen en het voortaan PRIMAG (Primair Agrarische gebied) te noemen met dezelfde beperkingen. Net als de landelijke wetgeving “Plattelandswoning” die in Peel 6.1 door alle gemeenten m.u.v. Deurne omarmd is leggen we hier in Deurne eigen regels op die veel strenger en beperkender zijn dan de provinciale / landelijke regel- en wetgeving. Dat is een keuze, maar geloof me, een wel heel slechte keuze. Recent hebben we vragen gesteld over de voortgang van het urgentieteam. Door de regels van de beantwoording heen lees je dat de gebieden wel gelokaliseerd zijn maar oplossingen nog heel ver weg.

De ingeslagen weg betekent een ware stand-still in het buitengebied die langer gaat duren dan 1 jaar (de lengte van het aanhoudingsbesluit dat de raad op 7 oktober 2014 heeft genomen). In het najaar zal de coalitie zonder kritische blik het nieuwe geurbeleid vaststellen en het daarbij aangegeven PRIMAG gebied zodat de stand-still verzekerd is. Ik hoor de uitspraken nog van individuele raadsleden “Maar voor innovatieve ideeën moet er ruimte zijn en moeten we meedenken en flexibel zijn en de rode loper uitleggen”. Naast de 49 onverkoopbare boerderijen in Liessel weten we ook van zeker 30 gevallen in Walsberg die met deze problematiek van doen hebben. Op de thema-avond in Walsberg werd dit duidelijk toen bij de vraag of men door de regels in problemen zit, massaal de handen werden opgestoken. Voor heel Deurne praten we zo over 150 tot misschien wel 200 gevallen. En mocht dit aantal nog niet gehaald worden dan zal dit zeker het geval zijn na het vaststellen van het nieuwe geurbeleid. De omgekeerde werking van de regels zal het buitengebied muur en muur vast zetten.

Als deze richting niet doorbroken wordt dan kunnen we de zo gewenste en nodige verduurzaming en transitie van het buitengebied wel op onze buik schrijven. Het komend najaar zal definitief duidelijk worden of het buitengebied van Deurne in de stand-still mode terecht komt.