zaterdag 11 oktober 2014

Hoezo vitaal en duurzaam platteland?

Volgende week dinsdag 14 oktober 2014 staat de visie plattelandsontwikkeling geagendeerd in de commissie Ruimte en Economie. Hierin wordt een scope genomen tot 2030. We gaan samen de stip bepalen waar het naar toe moet met ons platteland. En natuurlijk heb je een visie nodig om die visie vervolgens te vertalen in beleid om de gewenste zaken te realiseren. Echter afgelopen dinsdag (7 oktober) stond al de aanpak voor de 3e herziening Bestemmingsplan Buitengebied geagendeerd inclusief het vaststellen van de notitie “Hoe vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) kan bijdragen aan een vitaal platteland. In de voorbereidende commissievergadering, maar vooral op de discussieavond van 17 september 2014 proef je dat “voor- en tegenstanders” voor een groot deel hetzelfde willen: Een vitaal en duurzaam platteland!

Je kunt dan flink redetwisten over wat er met duurzaam bedoeld wordt, maar het moge duidelijk zijn dat daarmee gedoeld wordt op zaken als gezondheid, dieren welzijn, minder geurbelasting, verbetering milieu en verantwoorde voedselproductie. Om al deze zaken te realiseren of verder te verbeteren is ontwikkeling en innovatie nodig. Immers wanneer er niet ontwikkeld en ge├»nnoveerd wordt sta je als bedrijf stil en dat geldt dus ook voor agrarische bedrijven. Stilstand betekent uiteindelijk een sterfhuisconstructie. In mijn blog “Buitengebied loopt leeg” lees je hier meer over. Intussen neemt de maatschappelijke discussie over de intensieve veehouderij toe. De provincie heeft de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) vastgesteld. De provincie heeft de gemeente opdracht gegeven urgentiegebieden vast te stellen. In een korte periode is er een reeks aan maatregelen genomen. In de discussie in de raad van afgelopen dinsdag horen we verschillende fracties (Deurne NU, VVD) pleiten voor flexibiliteit en maatwerk, immers er moet op al deze ontwikkelingen adequaat ingespeeld kunnen worden. Het voorstel van de 3e herziening bestemmingsplan buitengebied voorziet in een thema-gewijze herziening. Hierin zijn specifiek benoemd toerisme en recreatie en VAB’s. Het laatste gebaseerd op de notitie die alleen met het instrument saldering komt om verstening in het buitengebied tegen te gaan. Bereiken we hiermee het vitale en duurzame platteland wat we samen toch voor ogen hebben? Het instrument van saldering geeft aan dat als een ondernemer wil gaan ontwikkelen hij moet bijdragen aan het sloopfonds indien hij zelf geen oude stallen hoeft te slopen. Als het ware wordt er dan van hem verwacht bij te dragen aan de sloop van een inactieve lege stal (VAB) van een ander. In de provinciale regelingen zit al een bijdrage van 20% van de waardevermeerdering bij een ontwikkeling die naar landschappelijke inpassing moet. Als de ontwikkeling vervolgens ook niet past binnen de gekozen thema’s in de aanpak 3e herziening, dan rest er alleen nog een dure postzegel bestemmingsplan procedure. Voor de kleine en middelgrote ondernemer (de vele familiebedrijven die in ons buitengebied zitten) zullen al deze kosten zodanig zwaar zijn dat er niets gaat gebeuren. En dat is nou net wat we niet willen! Kijk nu naar het plan vanuit Neerkant, om de specifieke situatie van het buitengebied aan te pakken en te verbeteren. Met wat er dinsdag is vastgesteld komen ze geen meter verder en zal de moed al gauw in de schoenen zinken. Als CDA fractie hebben we een laatste poging ondernomen om de benodigde flexibiliteit en maatwerk juist nu te kunnen leveren voor een vitaal en duurzaam platteland. Dit hebben we gedaan door twee amendementen in te dienen. Ten eerste de veegplan methodiek. Met behulp van de veegplan methodiek kunnen snel verschillende initiatieven van particulieren ondernemers samen worden gebundeld en in behandeling worden genomen. De kosten hiervoor zijn beduidend lager voor de ondernemers zodat de haalbaarheid van gewenste verbeteringen in ons buitengebied ook eerder binnen handbereik komen. Maar ook voor het urgentieteam om gewenste verbeteringen snel in een veegplan te kunnen opnemen is hard nodig.

Het tweede amendement had betrekking op de VAB’s. Daar wilde we helder afspreken dat initiatieven voor nieuwe stallen, die per definitie beter zijn voor de dieren (dierenwelzijn) en beter zijn voor het milieu (emissie) vereist dat oude stallen (die minder milieu en diervriendelijk zijn) van diezelfde ondernemer daarvoor afgebroken worden. Het instrument saldering kan wat ons betreft ook nog ingezet worden voor bovenwettelijke aanvragen (groter dan 1,5 ha) met uitzondering van initiatieven primair gericht op innovatie.

Maar helaas hebben we moeten constateren dat de amendementen door de coalitie (Deurne NU, DOE en VVD) geblokkeerd werden. De wethouder gaf aan dat de veegplan methode niet zo’n goed instrument is. In de voorbereidende commissie werd ook nog als argument aangevoerd dat de organisatie er niet op is ingericht. Voldoende argumenten blijkbaar om de partners Deurne NU en onze “rode loper voor de ondernemers” partij VVD in te laten stemmen en gezamenlijk de amendementen te verwerpen. Nog pijnlijker is dat vanuit die partijen lovend wordt gesproken over de gezamenlijke standpunt bepaling van ZLTO, DIC en OVD met de werkgroep “Een leefbaar en vitaal Neerkant” waar in de opsomming de inhoud van onze amendementen een plaats hadden, maar door de amendementen af te wijzen eigenlijk gewoon een streep hebben gezet door deze gezamenlijke standpunt bepaling.

En wat betekent dit nu concreet voor alle burgers van Deurne:

        1.    De huidige coalitie zegt, na haar verkiezingsbeloften NEE tegen een betere dienstverlening en klantvriendelijkheid van de gemeente, waarin burgers en ondernemers worden begeleid en ondersteund, om bijvoorbeeld initiatieven als een leefbaar en vitaal Neerkant te kunnen begeleiden.
        2.    De huidige coalitie zegt NEE tegen 30% verlaging van de aanvraagkosten voor burgers en ondernemers. Als we bedrijvigheid willen stimuleren dan is dit hard nodig. Legeskosten staan zeker bij kleinere plannen niet meer in verhouding tot de totale kosten! De coalitie kiest er nu voor dat kleine plannen minimaal 10.000 tot 15.000 euro aan leges kosten gaan betalen voor bijvoorbeeld een sleufsilo buiten het bouwblok, een start kleinschalige onderneming of zorg of mantelzorg woning.
        3.    De huidige coalitie zegt NEE voor lagere kosten voor de gemeente Deurne, waarme het geld voor andere doeleinden besteed had kunnen worden zoals bibliotheek, onderhoud van wegen etc.
        4.    De huidige coalitie zegt NEE tegen een effici├źnte werkwijze. Burgers en ondernemers van de gemeente Deurne hadden bij een positief besluit een aantal keren per jaar wijzigingen kunnen doorgeven.
        5.    De huidige coalitie zegt NEE tegen een continue actueel plan, altijd up to date.

In het besloten gedeelte aan het einde van de raadsvergadering werd er vervolgens nog gesproken over een voorgenomen aanhoudingsbesluit (dat inmiddels openbaar is gepubliceerd) voor alle ontwikkelingen in het buitengebied voor een periode van maximaal 1 jaar in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij. Het gaat hier dan om nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen. Voor ons riep dit vele vragen op. Want immers het geldt niet voor alle bestaande situaties. Het aanhoudingsbesluit betekent ook dat er dus geen verbeteringen gerealiseerd kunnen worden terwijl we dat samen allemaal willen. Omdat tevens is besloten het besluit over 6 weken in de volgende raadsvergadering opnieuw te overwegen (welke gebieden kunnen vrij gegeven worden) heeft ons doen instemmen. Want als over 6 weken het aanhoudingsbesluit niet teruggebracht is naar enkele goed afgebakende gebieden waar sprake is van absolute urgentie dan vraag ik me af of we wel echt aan een vitaal en duurzaam platteland willen werken!