zaterdag 11 juli 2015

Willekeur bij vaststelling Beheersverordening Zeilberg


Dinsdag 7 juli 2015 vond de laatste raadsvergadering voor de vakantie plaats. Met onderwerpen als de Kaderbrief en Grond/Vastgoed exploitatie en daarnaast nog verschillende agendapunten zoals Openbare verlichting, onderhoud bruggen, lening aan cultuurcentrum, Soemeersingel en twee beheersverordeningen St. Jozef en Zeilberg dan kun je verzekerd zijn dat het een lange avond wordt.

De behandeling van het onderwerp beheersverordening Zeilberg (een actualisering van het bestemmingsplan voor de komende 10 jaar) ontaarde in een flinke discussie. Dat is op zich niet erg maar als het niet meer om de inhoud gaat dan wordt het zeer bedenkelijk. Wat was er nu eigenlijk aan de hand. De gemeente heeft een kleuterschool ’t Debberke in haar bezit en wil dit graag verkopen. Raadslid Benny Munsters en zijn partner, hebben tijdens de openbare verkoop de interesse getoond, en zijn uiteindelijk tot overeenstemming gekomen met de makelaar voor de aankoop van het pand, om het als woon/werkplek te kunnen gebruiken. Omdat Benny Munsters een raadslid is wordt er door de provincie (en dat is helemaal prima) getoetst of de aankoop transparant is verlopen en dat er geen sprake kan zijn van niet integer handelen. De provincie heeft dit onderzocht (lees hier haar bevindingen) en goedkeuring gegeven aan het gemeente bestuur.

In de raadsvergadering van 26 mei 2015 had de beheersverordening Zeilberg al behandeld kunnen worden maar op aandringen van de fractie DOE! in het presidium werd het van de agenda gehaald. De fractie van DOE! trok de uitkomst van de provincie Noord Brabant en daarmee het advies van College van Burgemeesters en Wethouders ondersteund door haar ambtenaren in twijfel, waardoor de verordening met een maand werd uitgesteld. Eerder had raadslid Biemans van DOE! ook al te kennen gegeven in de commissie W&V van 16 april  dat uitleg nodig is voor de specifieke kavel Blasiusstraat 8 (’t Debberke) wat de “wenkbrauwen doet oprijzen”. Provincie Noord Brabant heeft duidelijk ook na herhaalde navragen aangegeven dat er juist is gehandeld. Op de afgelopen raadsvergadering waar de beheersverordening onder druk moet worden vastgesteld omdat er geen tijd meer over is vanwege het uitstel dat eerder door DOE! is aangevraagd ligt er dan ineens een amendement van DOE!, medeondertekend door DeurneNu en VVD Deurne, waar heel specifiek een kavel (Blasiusstraat 8) uit de beheersverordening wordt gehaald geheel tegen het advies van het college burgemeesters en wethouders en de ambtenaren.

Door op deze wijze te acteren door de coalitie partijen kan worden vastgesteld dat zij een pad van willekeur betreden. Wethouder Verhees gaf aan het amendement niet te ontraden, waarmee hij voorbij ging aan het advies van zijn ambtenaren, zijn eerder advies en het advies van het college van burgemeester en wethouders.

Voor u schetsen ik even een concreet voorbeeld namelijk het perceel tussen Blasiusstraat 4 en 8, eigendom van de gemeente Deurne. Dit onderging strikt de zelfde wijziging van maatschappelijke doeleinde naar woongebied. Terwijl geen enkele coalitie partij, nog de wethouder dit bemerkte, en zo zijn vele situaties te noemen welke geen voorzetting zijn van de bestaande situatie. terwijl dit juist de ruimte is welke de beheer verordening biedt. Waarom het ene perceel dan wel en het andere niet? Meten met twee maten noemen we dat.

Even nog ter verduidelijking met plaatjes. Het eerste plaatjes geeft het oude Bestemmingsplan Zeilberg weer met daarin Blasiusstraat 8 (zie  blauwe ster), en perceel tussen Blasiusstraat 4-8 (groene ster) bestemd als maatschappelijke doeleinden. 
 
In dit tweede plaatje de Beheers-verordening Zeilberg volgens voorstel ambtenaren en Burgemeester en Wethouders, waarin Blasiusstraat 8 (zie  blauwe ster) en perceel tussen blasiusstraat 4-8 (groene ster) beide woongebied worden.
 
 
In dit derde plaatje de Beheers-verordening Zeilberg aangepast naar aanleiding van amendement DOE!, DeurneNU en VVD Deurne. Blasiusstraat 8 (zie  blauwe ster) wordt maatschappelijke doeleinden en perceel tussen Blasiusstraat 4-8 (groene ster) blijft woongebied.
  
 
En zo zijn diverse andere percelen aan te wijzen in de vastgestelde beheersverordening waar geen sprake is van voortzetting van de bestaande situatie. Zoals op de Zeilbergsestraat, Blasiusstraat en Kerkplein.

Het is blijkbaar allemaal te ingewikkeld om daar over verder te praten en is het alleen belangrijk om de bestemming van de specifieke kavel Blasiusstraat 8 terug te draaien, terwijl het college gesteund door haar ambtenaren die goed huiswerk hadden gedaan unaniem hierover hebben besloten in de B&W vergadering.

Als burger ben je overgeleverd aan de willekeur van de coalitie, en worden je rechten ontnomen. En dat terwijl we de mond vol hebben dat we voor onze burgers en bedrijven zo goed mogelijk moeten faciliteren en niet onnodig mensen en bedrijven op kosten jagen. In de krant zien we opnieuw de fractievoorzitter van DOE! het woord “schijn voorkomen” in de mond nemen. Het is blijkbaar moeilijk je neer te leggen bij een besluit van de Provincie die dit eigen verzoek meerdere malen zorgvuldig heeft onderzocht.

De willekeur rijkt nog veel verder. Zo wordt er willens en weten illegaliteit bestemd op diverse percelen en zo is er ook voor het gebied de Vlaas (beheersverordening st. Jozef) een “witte vlek” opgenomen. Reden hiervoor is dat Energy Port Peelland ideeën heeft om in dit gebied is te gaan doen met energie. In de raadsinformatiebrief HV-1540 van 24 juni jl. staat letterlijk: “Als alternatief voor het gebruik van de dakoppervlakte is gesproken over het plaatsen van zonnepanelen in het gebied de Vlaas. De Vlaas bleek tijdens het gesprek een mogelijke locatie voor de ambitie van Energyport Peelland. Op ambtelijk niveau is aan energyport Peelland gevraagd hun voorstel verder uit te werken.” In de Zeilberg heeft een groep Coöperatief Leefbaar Zeilberg, samen met Parochie Willibrord Deurne, KBO Zeilberg, Stichting SCC Den Draai en Stichting Dorpsraad Zeilberg een plan ingediend voor het centrum van Zeilberg. Maar dit plangebied wordt niet als een “witte vlek” aangeduid want het plan is niet concreet. Hoezo willekeur? Als je aan Energyport Peelland vraagt het plan uit te werken dan is dat net zo min concreet. Om te zorgen dat dit rechtgetrokken zou worden hadden we een amendement ingediend maar zoals je wellicht aan voelt komen was er geen steun van de coalitie. De wethouder antwoordde dat hier geen witte vlek opnemen geen hinder zal vormen voor de plannen van Coöperatief Leefbaar Zeilberg, maar ging niet in op het verschil met de Vlaas in de St Jozefparochie waarom daar dan wel terwijl beide plannen niet concreet maar wel in ontwikkeling zijn.

Tot slot hebben we ook moeten constateren dat door een kleine wijziging in de begripsomschrijving van maatschappelijke voorzieningen (artikel 1.43), alle in gemengde doeleinde liggende of op te richten maatschappelijke voorzieningen ondergeschikte horeca en detailhandel kunnen uitvoeren. Ondanks de vaak hevige discussies met Horeca Nederland in Deurne, m.b.t. dit onderwerp gaat het college en de coalitie partijen hieraan volledig voorbij.

Luistert u nog maar eens rustig naar mijn betoog in de raad (geluidsfragment bijdrage DOE en CDA). En naar de beantwoording door wethouder Verhees (duidelijk hoorbaar dat dit antwoord vooraf al op papier is gesteld) en de tweede termijn de reacties van de fracties.

In alle antwoorden gaat het telkens om 1 situatie en de afwegingen die in die situatie zijn gemaakt zonder dat ingegaan wordt op de aangedragen vergelijkbare situaties. Op die manier worden de kritische vragen over willekeur ontweken wat voor mij een bevestiging is dat er sprake is van willekeur of net zo erg onvoldoende kennis over de inhoudelijke aspecten van ruimtelijke regelingen. De VVD fractie twijfelde naar aanleiding van de beantwoording en stelde concreet de vraag: is Blasiusstraat 8 de ENIGE ruimtelijke ontwikkeling in de beheersverordening? De wethouder antwoorde hierop volop met JA!

Beste lezer, wij stemmen niet in als blijkt dat een voorstel met willekeur aan elkaar blijkt te hangen, ook de andere oppositie partijen waren tot deze conclusie gekomen. De keuzes die wij maken moeten eerlijkheid, duidelijk, degelijkheid en gelijkheid borgen. De beheers-verordening Zeilberg inclusief het amendement van de coalitie voldoen aan geen van deze zaken en dan is voor een CDA’er de keuze makkelijk te maken.