maandag 11 april 2016

Wijkscans nader bekeken!


Afgelopen donderdagavond 7 april 2016 organiseerde de wijkraad St. Jozefparochie haar jaarvergadering en had diverse onderwerpen geagendeerd. Zo werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van het waterbeheer in relatie tot milieu en klimaatverandering. De aanwezigen werden hierbij verrast door de opmerking dat er beleid ontwikkeld wordt waarbij burgers subsidie kunnen verkrijgen voor verbeteringen rondom huis die bijdragen aan milieu verbeteringen. Vervolgens sprak
initiatiefnemer Martien Bots over de plannen op de Vlaas om daar een zonnepanelen veld te ontwikkelen die natuurlijk netjes in de omgeving wordt opgenomen. Er wordt nu hard gewerkt aan de uitwerking en berekeningen zodat straks naar ge├»nteresseerden ook concreet informatie verstrekt kan worden over kosten van afnemen van zonnepanelen, terugverdientijd etc. Ge├»nteresseerden kunnen dan een goede afweging maken of het interessant is te investeren in zonnepanelen. De organisatie heeft zich wel verbaasd over de politiek die opdracht heeft gegeven de mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed te onderzoeken omdat hier door de organisatie al uitgebreid met de gemeente over is gediscussieerd en de gemeente daarin geen enkel heil zag. Verder bleek ook dat eventuele huisvesting van de scouting in verband met vervuilde grond nog verder onderzocht moest worden.

Vervolgens werden de wijkbeheerders voorgesteld en kregen de aanwezigen de wijkscan St. Jozefparochie uitgereikt. Dit leidde tot de nodige reacties. Meer omdat het A4’tje dat uitgereikt werd slechts een opsomming van verenigingen gaf en enkele aandachtspunten. Vervolgens bleek de scan diverse foutjes te bevatten zoals de verkeerde politie contactpersoon en de vernoemde Willibrordus kerk die toch echt niet in de St. Jozef ligt. Dat is nog steeds de St. Jozefkerk. Ook bij de evenementen moest ik constateren dat het evenement Heilight Parade dat al 10 jaar bestaat in de Hei en waarbij ruim 120 zeer betrokken vrijwilligers in de weer zijn om voor ruim 4500 tot 5000 bezoekers vanuit Deurne en de regio een geweldige avond te organiseren simpelweg niet vernoemd staat. Enkele aanwezigen merkte op dat ze de betreffende A4 completer in nog geen 10 minuten zelf hadden kunnen produceren. Na de vragen vanuit het publiek was wel overduidelijk dat het huiswerk nog echt gedaan moest worden.

Als voorzitter van de gymnastiek en turnvereniging KDO Deurne ben ik vervolgens op zoek gegaan of we als vereniging ook vermeld staan. Immers als het bijvoorbeeld gaat om bewegen voor ouderen en dergelijke dan is KDO Deurne een partner bij uitstek om maatschappelijk een rol van betekenis te spelen die breder is dan alleen jeugd de gymnastiek en turnkunst bij te leren. Maar helaas in geen van de wijkscans kon ik daar verder iets over terugvinden.

Hoe zat het ook alweer met die wijkscans. Op 25 maart 2015 werden in de commissie samenleving de ervaringen gedeeld van het opzetten van de pilot wijkscans voor Liessel en Zeilberg. En op basis van die ervaringen zou vervolgens inhoud gegeven worden aan het samenstellen van de overige 10 wijkscans. Zo constateerde men in Zeilberg dat de mensen pas na de bijeenkomst Meet & Match
doorhadden wat er van hun verwacht werd en vroegen bewoners van de Zeilberg om een tweede bijeenkomst. Ook was duidelijk dat vooral traditioneel georganiseerde verenigingen zoals de KBO aanwezig waren maar dat de jeugd en sportverenigingen maar moeilijk bereikt konden worden.

Je zou zeggen voldoende zaken om van te leren om voortvarend de volgende 10 wijkscans op te pakken. De wijkscan moet eigenlijk de huidige situatie vastleggen waarbij duidelijk wordt welke netwerken er zijn en vanuit de te inventariseren sterkten en zwakten van een dorp of wijk keuzes te kunnen maken welke netwerken verder opgezet moeten gaan worden om zo de leefbaarheid van een dorp of wijk voor de toekomst te borgen. De opdrachtnemer gaat hiervoor een ‘offerte’ opstellen. Op 9 december 2015 wordt de stand van zaken opnieuw besproken. Uit de reacties van de commissie kan opgemaakt worden dat de wijkscans summier en incompleet zijn.

Met het argument dat het een eerste opzet is en dat er de tijd voor genomen moet worden om het verder te ontwikkelen dan krijg ik toch de rillingen over mijn rug. Want als de inventarisatie al niet compleet is of te summier wat moet er dan verwacht worden van het beleidsplan waar de raad straks pas aan zet is? En wat moeten we verwachten van de ‘offerte’ die door opdrachtnemer op basis hiervan zal worden opgesteld om uitvoering aan dit beleidsplan te geven?

Zo zou je bijvoorbeeld voor de Wijkscan van de St. Jozefparochie toch inzicht willen hebben of er bijvoorbeeld meer overlast door jeugd is dan in andere wijken vanwege de aanwezigheid van het scholenvierkant. En hoe zit het met de verkeersoverlast vanwege deze specifieke onderwijs voorzieningen die in deze wijk compleet zijn geconcentreerd? Dat het Hofke van Marijke bij de speerpunten staat is voor de wijk geen verrassing. Hierover wordt in de wijk al ruim twee jaar overlegd en gewerkt om een transitie tot stand te brengen en heb je geen interviews nodig om dit vast te stellen. Ik vraag me af hoeveel geld die wijkscans eigenlijk gekost hebben en of die kosten te verantwoorden zijn voor de opgeleverde scans. Dit onderwerp liet uiteindelijk bij de aanwezigen meer vraagtekens achter dan er van tevoren waren.

Natuurlijk kwamen er diverse andere onderwerpen aan de orde. In de krant hebben we kunnen lezen over een burgerinitiatief inzake de situering van het fietspad bij het bedrijf Knapen Trailers. Vanuit de expertise van de wijkraad werd kundig uitgelegd dat de gekozen oplossing veruit de beste en veiligste is. Immers het fietspad ligt 10 meter uit de bocht en valt dus niet onder de regel “recht door op dezelfde weg gaat voor” waarbij vrachtwagenchauffeurs die de bocht nemen door de bomen een fietser over het hoofd kunnen zien met alle gevolgen van dien. En daarnaast moet een vrachtwagen die vertrekt bij Knapen trailers altijd voorrang geven aan het fietspad omdat een uitrit ALTIJD voorrang moet geven aan al het verkeer alvorens vanuit de uitrit de weg op te rijden. Dus diegene die denken dat vrachtwagens voorrang hebben op het fietspad komende vanaf het terrein van Knapen trailers hebben het helemaal mis. Ben benieuwd wat er nu weer bedacht gaat worden. Ook bij de
Katoenstraat stond men even stil omdat hier nu voor een waarschijnlijk niet veel voorstellende vervuiling opnieuw vertraging is opgelopen en de bewoners inmiddels alweer 8 jaar tegen een puinzooi aankijken terwijl de politiek duidelijk heeft aangegeven dat als er binnen 1 jaar geen uitzicht was op verkoop van de kavels voor kleine ondernemers alles gesloopt zou worden en het terrein met veel Deurne KOEK ingericht zou worden als speelweide en een geluidswal zou worden opgericht om geluidsoverlast van de trein tegen te gaan. Het wordt hoog tijd dat de Katoenstraat nu eens een fatsoenlijk aangezicht krijgt.